දයානන්ද ගුණවර්ධනයන්ගේ විශිෂ්ඨ නිර්මාණයක් වූ “බක් මහ අකුණු“
කැරකෙන වේදීකාව ලංකාවට හඳුන්වාදුන් නාට්‍ය එලෙසින්ම අද...
පුරා දෙපැයක් ඔබ ගීතයෙන්, සිනාවෙන් හා අවබෝධයෙන් තබන ප්‍රේමනීය නාට්‍ය...
ජවනිකාව: ප්‍රථම කැරකීම - වලව්ව ඇතුලත පබුලිනාගේ කාමරයචරිත: මුදලිතුමා, පබුලිනා, ප්‍රේමදාස, පෙරේරා (පිටතින්)
රචනය හා නිෂ්පාදනය: දයානන්ද ගුණවර්ධනප්‍රථම නිෂ්පාදනය: 1963-අප්‍රේල්-16 ‍| රඟහල: ලුම්බිණි රඟහලතෙවන නිෂ්පාදනය: 2016-ජූනි-26 | රඟහල: ලයනල් වෙන්ට්සංගීතය: සෝමදාස ඇල්විටිගල
රංගනය: ජයනාත් බණ්ඩාර (මුදලි), තරංගා කුමාරි (පබුලිනා), යොහාන් රණසිංහ (ප්‍රේමදාස), සුනිල් තිලකරත්න (පෙරේරා)
සංගීතය මහෙයවීම: පුබුදු වල්පිටඉදිරිපත් කිරීම: © නළු කීර්ති සභා නාට්‍ය කණ්ඩායමමෙම සංරක්ෂිත දර්ශනය: 2017, ලයනල් වෙන්ට් රඟහල
ජවනිකාව: අවසන් කැරකීම - වලව්වේ මල් වත්තේ අසෝක මල් ගහ යටචරිත: ලමාතැනී (පබුලිනා මෙන් වෙස් මාරු කර)
රචනය හා නිෂ්පාදනය: දයානන්ද ගුණවර්ධනප්‍රථම නිෂ්පාදනය: 1963-අප්‍රේල්-16 ‍| රඟහල: ලුම්බිණි රඟහලතෙවන නිෂ්පාදනය: 2016-ජූනි-26 | රඟහල: ලයනල් වෙන්ට්සංගීතය: සෝමදාස ඇල්විටිගල
රංගනය: කැලුම් ගම්ලත්
සංගීතය මහෙයවීම: පුබුදු වල්පිටඉදිරිපත් කිරීම: © නළු කීර්ති සභා නාට්‍ය කණ්ඩායමමෙම සංරක්ෂිත දර්ශනය: 2017, ලයනල් වෙන්ට් රඟහල